Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen die door Kadoriteiten via de site worden aangeboden en op de overeenkomsten die Kadoriteiten met de klant sluit, tenzij hiervan door beide partijen wordt afgeweken en schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.

1.2 Andere dan deze voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij Kadoriteiten schriftelijk andere voorwaarden met de klant is overeengekomen.

1.3 Als de klant een bestelling plaatst bij Kadoriteiten, deelneemt aan een interne of externe workshop georganiseerd door Kadoriteiten en gebruik maakt van de site betekent dit dat hij/zij deze Algemene Voorwaarden aanvaardt evenals alle andere rechten en plichten die op deze internetsite staan vermeld.

1.4 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite of rechtspersoon die met Kadoriteiten een overeenkomst sluit voor koop van een wand- of deurbordje of de uitvoering van een workshop.

1.5 Kadoriteiten behoudt zich het recht voor van tijd tot tijd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

1.6 In het geval dat door Kadoriteiten gedurende een bepaalde tijd al dan niet stilzwijgend is afgeweken van deze Algemene Voorwaarden, heeft zij altijd het recht directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nooit enig recht laten gelden vanwege het feit dat Kadoriteiten deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

Artikel 2  Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Elk bordje is uniek en met de hand gemaakt. Daarom zullen bestellingen nooit identiek zijn aan de bordjes op het bestand van de site en zijn er geen twee bordjes gelijk.

2.2 Kadoriteiten behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Kadoriteiten een factuur stuurt naar de klant die gebaseerd is op de bestelling die de klant daarbij heeft doorgegeven. Door gebruik te maken van elektronische communicatievormen komt een geldige overeenkomst tot stand. De  elektronische bestanden van Kadoriteiten gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4 Kadoriteiten zal zoveel mogelijk de wensen voor een of meer bordje(s) t.a.v. de afbeelding en de tekst die de klant schriftelijk of via e-mail kenbaar heeft gemaakt, verwerken in het bestelde product. Daarbij houdt de klant rekening met de individuele interpretatie van de maakster. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.5 Kadoriteiten behoudt zich het recht voor bestellingen niet in behandeling te nemen die zij in strijd vindt met de goede smaak, kwetsend zijn of discriminerend. Als een bestelling om deze reden wordt afgewezen, zal Kadoriteiten dit aan de klant meedelen en is hierover geen discussie mogelijk

Artikel 3 Prijzen, kortingen en aanbiedingen

3.1 Alle door Kadoriteiten vermelde prijzen zijn vermeld in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 De hoogte van de verzendkosten in Nederland staat op de internetsite vermeld. Ten aanzien van verzendkosten naar andere landen worden de kosten berekend die dan van toepassing zijn. Wanneer de klant het bestelde persoonlijk wil afhalen op het vestigingsadres, kan dit alleen na afspraak. De verzendkosten komen dan te vervallen.

3.3 De klant kan de bestelling aangetekend laten versturen. Die kosten zijn, net als alle verzendkosten, voor rekening van de klant.

3.4 Bij grotere hoeveelheden gelden de volgende kortingen:

–   5% korting bij een besteding in één keer van € 100,00 tot € 150,00

– 10% korting bij een besteding in één keer vanaf € 150,00:

3.5 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de duur die vermeld staat op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.5 Kadoriteiten kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de klant, naar redelijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.6 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 Betaling en levering

4.1 Nadat de klant een bestelling heeft geplaatst bij Kadoriteiten, stuurt Kadoriteiten een factuur naar het door de klant opgegeven e-mailadres met daarin de omschrijving van het bestelde, het te betalen bedrag en de wijze van betalen.

4.2 De klant betaalt voor de bordjes vooraf het afgesproken bedrag inclusief verzendkosten en eventuele kosten van extra services als hij daarvoor heeft gekozen.

4.3 Nadat de betaling op de rekening van Kadoriteiten is ontvangen, verstuurt Kadoriteiten het bestelde in de regel binnen twee weken (veertien dagen).

4.4 De genoemde levertijd is een indicatie en de klant kan er geen rechten aan ontlenen. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren en de overeenkomst te ontbinden. Als de klant eventueel al geld heeft overgemaakt, zal Kadoriteiten dit retourneren.

4.5 Indien de klant nadrukkelijk en schriftelijk een leveringsdatum heeft afgesproken met Kadoriteiten en het door overmacht voor Kadoriteiten niet mogelijk is hieraan te voldoen, zal Kadoriteiten hierover met de klant contact opnemen. Wanneer een andere leveringstermijn definitief niet mogelijk is, zal Kadoriteiten de bestelling annuleren en de overeenkomst ontbinden. Als de klant eventueel al geld heeft overgemaakt, zal Kadoriteiten dit retourneren.

4.6 Levering vindt plaats op het adres dat de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst heeft opgegeven.

4.7 Als veertien dagen na de totstandkoming van de overeenkomst het verschuldigde bedrag niet voldaan is, komt deze overeenkomst automatisch te vervallen.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 De klant wordt al eigenaar van producten, als hij alles wat hij/zij op grond van de overeenkomst aan Kadoriteiten verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico van de producten gaat al over op het moment dat de producten door Kadoriteiten aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld.

5.2 Kadoriteiten biedt de mogelijkheid het vervoer te verzekeren; hiervoor worden verzekeringskosten in rekening gebracht. De hoogte van de verzekeringskosten staan op de site van TNT-post. Als de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn rekening.

Artikel 6 Ruilen, herroepingrecht en afkoelingsregeling

6.1 Omdat het geleverde product voor elke klant individueel gemaakt wordt, is er geen mogelijkheid een geleverde bestelling te retourneren.

6.2 Omdat er in het geval van een bestelling bij Kadoriteiten de producten speciaal voor de klant gemaakt worden, geldt geen afkoelingsregeling.

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid

7.1 Kadoriteiten kan nooit verplicht worden tot betaling van welke schadevergoeding dan ook aan de klant of anderen, tenzij er aan de kant van Kadoriteiten sprake is van opzet of grove schuld. Kadoriteiten is geenszins aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
Kadoriteiten geeft geen garantie op de duurzaamheid van het product.

7.3 Indien Kadoriteiten, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt. In voorkomend uitzonderlijk geval zal voor de duur dat het product in gebruik is geweest bij de klant zal een redelijk bedrag in mindering worden gebracht op de koopsom.

Artikel 8 Overmacht

8.1 In geval van overmacht kan Kadoriteiten niet verplicht worden haar overeenkomst met de klant na te komen. De verplichtingen t.o.v. de klant worden opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waarop Kadoriteiten geen invloed kan uitoefenen en die verhindert dat Kadoriteiten haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk kan nakomen. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, weersomstandigheden, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie)netwerk of -verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9 Persoonsgegevens en privacy

9.1 De gegevens die de klant verstrekt, behandelt Kadoriteiten vertrouwelijk en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

– het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres,

– het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site,

– het vertrekken van voor u relevante informatie.

9.2 Kadoriteiten neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

9.3 Kadoriteiten verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11 Diversen

11.1 Kadoriteiten is gevestigd te Onstwedde, Ter Wuppingerweg 15.

11.2 U wordt verzocht alle correspondentie te zenden aan Kadoriteiten, Ter Wuppingerweg 15, 9591 VH te Onstwedde of naar het e-mailadres mjcdenhertogpeeters@gmail.com